Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Programi i Transparences

Programi i Transparencës i rishikuar, bazuar në urdhrin nr.187, datë 18.12.2020 “Për miratimin e Programit të Transparencës të rishikuar”

Programi i Transparencës

Hyrje

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të MK

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Shërbimet që ofrohen nga AP

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve nga sektori i menaxhimit të dokumentacionit

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga MK

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP