Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

AK MINISTRIA E KULTURES NJOFTON SE DO TE SHTYHET AFATI I HAPJES DHE PRANIMIT TE OFERTAVE PER PROCEDUREN E KONKURRIMIT PUBLIK ME OBJEKT “Restaurimi, Rikonstruksioni dhe Rehabilitimi i Hapësirave më Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura (Galeria e Arteve)”

Detajet e ndryshimeve ne kete procedure konkuruese e gjeni ne shtojcen bashkelidhur

Shtojca nr. 2 – DST GKA{:}