Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Programi i Transparences

Programi i Transparencës i rishikuar, bazuar në urdhrin nr.187, datë 18.12.2020 “Për miratimin e Programit të Transparencës të rishikuar”

Prgrami i Transparencës

Hyrje

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumentave

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikm nga AP