Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Për vitin 2019

 1. VKM nr. 788, datë 26.12.2018 “Për përbërjen, kompetencat, mënyrën e funksionimit dhe shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Muzeve”.
 2. VKM nr. 24, datë 16.1.2019 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit”.
 3. VKM nr. 209 datë 10.4.2019 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale”.
 4. VKM nr. 208 datë 10.4.2019 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale”.
 5. VKM nr. 238, datë 24.4.2019 “Për emërimin në detyrë të kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”.
 6. VKM nr. 279 date 2.5.2019 “Për përbërjen, kompetencat, mënyrën e funksionimit dhe shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Menaxhimit të Pasurive Kulturore”.
 7. VKM nr.126, datë 13.03.2019 “Për mbylljen e ndërmarrjes shtetërore Qendra Ndërkombëtare e Kulturës “Arbnori””.
 8. VKM nr. 352, datë 04.04.2019 “Për ngritjen dhe funksionimin e komisionit për vlerësimin dhe negocimin e kontratës me objekt realizimin e projektit të zhvillimit të zonës së Teatrit Kombëtar, përcaktimin e kritereve kualifikuese dhe vlerësuese për përzgjedhjen e palës private për realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Tetarit Kombëtar, si dhe hartimin e kontratës për realizimin e projektit të zhvillimit të zonës së Teatrit Kombëtar duke përfshirë dhe projektimin, ndërtimin dhe dorëzimin e Tetarit Kombëtar”, bashkëpropozim i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
 9. 9. VKM nr. 364, datë29.05.2019 “Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore”.
 10. VKM nr. 463, datë 03.07.2019 “Për përcaktimin e drejtimeve për miratimin e strategjive, programeve dhe planeve të veprimit për promovimin dhe krijimin e kushteve të nevojshme, për personat që u përkasin pakicave kombëtare për të përdorur dhe zhvilluar elementët themelore të identitetit të pakicave kombëtare, duke përfshirë dhe gjuhën e tyre”.
 11. VKM nr. 462, datë 03.07.2019 “Për miratimin e masave dhe politikave të nevojshme për të siguruar pjesëmarrjen e personave që u përkasin pakicave kombëtare në jetën publike”.
 12. VKM nr. 432, datë 26.06.2019 “Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Institutit Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore”.
 13. VKM nr.433, datë 26.06.2019“Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Tradicionale”.
 14. VKM nr. 581, datë 28.08.2019“Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Berat”.

15.VKM nr. 581, datë 28.08.2019“Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Tiranë”.

16.VKM nr. 581, datë 28.08.2019“Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë”.

17.VKM nr. 581, datë 28.08.2019“Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër”.

18.VKM nr. 581, datë 28.08.2019“Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër”.

19.VKM nr. 581, datë 28.08.2019“Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Korçë”.

 1. VKM nr.434, datë 26.06.2019 “Per krijimin dhe organzimin e Veprimtarisë së Muzeut Kombëtar “Shtëpia me Gjethe””.
 2. VKM nr.567, datë 31.07.2019“Për emërimin në detyrë të drejtorit të Bibliotekës Kombëtare”.

22.VKM nr. 625,datë 04.09.2019“Për miratimin e rregullave të administrimit të pasurive kulturore publike dhe të funksionimittë subjekteve juridike të themeluara në formën e fondacionit”.

 1. VKM nr. 828, datë 18.12.2019“Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme të kontratës së rijetëzimit”.
 2. VKM nr. 857, datë 24.12.2019“Për përcaktimin e procedurave dhe kritereve të konkurrimit, formën e kohëzgjatjen e kontratës dhe metodologjinë e caktimit të tarifave për dhënien në përdorim të pasurive kulturore publike”.

 

VITI  2020:

 1. VKM nr.828, datë 18.12.2019 «Për përcaktimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme të kontratës së rijetëzimit»
 2. VKM nr.857, datë 24.12.2019 «Për miratimin e procedurave dhe kritereve të konkurrimit, formën e kohëzgjatjen e kontratës dhe metodologjinë e caktimit të tarifave për dhënien në përdorim të pasurive kulturore»
 3. VKM nr.60, datë 1.2020 «Për deklarimin pasuri kulturore “Ansambël Historik Urban”, zonës mbrojtëse të tij, dhe Zonës Arkeologjike “B”, të fshatit Voskopojë dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre»
 4. VKM nr.124, datë 13.02.2020 «Për kalimin në pronësi nga Qendra e Realizimit të Veprave të Artit te Bashkia Tiranë të pasurisë nr.4/239 N, me emërtimin “Qendra e Realizimit të Veprave të Artit” në zonën kadastrale 8260»
 5. VKM nr.125, datë 13.2.2020 «Për emërimin në detyrë të Drejtorit të Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë dhe Teatrit të Kukullave»
 6. VKM nr.169, datë 20.2.2020«Për shtrirjen, strukturën, përmbajtjen, metodologjinë e përgatitjes dhe procedurën e diskutimit publik të planeve të menaxhimit të pasurive kulturore të paluajtshme»
 7. VKM nr.197, datë 4.3.2020  «Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 245, datë 29.03.2017 “Për dhënien me qira, me tarifë të reduktuar, të sallës së Koncerteve të Pallatit të Kongreseve, Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor»
 8. VKM nr.399,datë 13.5.2020«Për përcaktimin e kufijve të Parkut Arkeologjik Durrës»
 9. VKM nr.425, datë 27.5.2020 «Për procedurat e konkurrimit publik në rastet e kryerjes së investimeve me fonde publike në trashëgiminë kulturore»
 10. VKM nr.583,datë 22.7.2020 «Për miratimin e planit të menaxhimit për Butrintin»
 11. VKM nr.627 datë07.2020 «Për miratimin e tarifës së biletave të Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor»
 12. VKM nr.729, datë 16.9.2020 «Për deklarimin e Qendrës Historike të fshatit Kaninë, përcaktimit të zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre»
 13. VKM nr. 737, datë 19.09.2020 «Për përcaktimin e rregullave për administrimin e Fondit Kombëtar të Kujdesit të Trashëgimisë Kulturore Materiale»
 14. VKM 771,datë 30.09.2020 «Për deklarimin e Qendrës Historike të qytetit të Shkodrës, përcaktimit të zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre»
 15. VKM 792, datë  7.10.2020 «Për kushtet dhe kriteret e posaçme të licencimit, dokumentat shoqëruese, nënkategoritë e licencave, si dhe procedurat për dhënien, pezullimin ose revokimin e licencave, kuotizacionin vjetor të licencave në projektim dhe zbatim të ndërhyrjeve në pasuritë kulturore»
 16. VKM nr.793,datë7.10.2020«Për përcaktimin e kushteve të posaçme e të kritereve të licencimit, dokumenteve shoqëruese dhe procedurave për shqyrtimin ose revokimin e licencës për veprimtarinë arkeologjike dhe veprimtarinë arkeologjike nënujore»
 17. VKM nr.1099 datë24.12.2020 «Për miratimin e mënyrave të trajtimit, normave teknike, kritereve dhe modeleve të ndërhyrjeve në fushën e ruajtjes së pasurive kulturore»
 18. VKM nr.1125, datë  12.2020«Për miratimin e rregullave të projektimit, zbatimit të punimeve të ndërhyrjeve ruajtëse e mbrojtëse në pasuritë kultuore materiale ,mbikëqyrjes dhe kolaudimit të tyre»

 

Jashte PPAP

 1. VKM nr.213,datë 11.3.2020 «Për caktimin e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore si njësi zbatuese, dhe për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e restaurimit/rindërtimit të pasurive kulturore»
 2. VKM nr.377, datë 08.05.2020 «Për kalimin në pronësi, të Bashkisë Tiranë, të pasurisë nr.1/241, me emërtimin “Teatri Kombëtar”, në zonën kadastrale 8150, Tiranë»
 3. VKM nr.560, datë07.2020 «Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.425, datë 27.5.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore»
 4. VKM nr.612, datë 29.07.2020 «Për një shtesë në vendimin nr. 656, datë 31.10.2018, të Këshillit të Ministrave,”Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të Këshillit, Bordeve ose Komisioneve të përherëshme të njësive të qeverisjes qendrore”, të ndryshuar»
 5. VKM nr.647, datë 30.7.2020 «Për një shtesë fondi, në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Kulturës për mbulimin e shpenzimeve kapitale»
 6. VKM nr.981, datë 25.11.2020 «Për transferim fondi, nga buxheti i vitit 2020 miratuar për Ministrinë e Kulturës, për Qendrën Kombëtare të Kinematografisë»
 7. VKM nr.916, datë 23.11.2020 «Për një ndryshim në vendimin nr. 203, datë 16.3.2016 tё Këshillit të Ministrave “Për kalimin nё përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Kulturës, tё pronës nr. 186, me emërtim “Reparti ushtarak nr. 3042, qendër stërvitore”, me vendndodhje nё Sauk, Tiranë, tё ndryshuar”, dhe për një ndryshim nё Vendimin nr. 515, datё 18.7.2003, tё Këshillit tё Ministrave, “Për miratimin e listës sё inventarit tё pronave tё paluajtshme shtetërore, tё cilat i kalojnë nё përgjegjësi administrimi Ministrisë sё Mbrojtjes”, tё ndryshuar»
 8. VKM nr.976, datë 02.12.2020 «Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” »
 9. VKM nr.1103, datë 24.12.2020 «Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive private që preken nga realizmi i projektit “Muzeu Hebraik Shqiptar në Vlorë”»

 

VKM e miratuara 2021

 

 1. VKM nr. 199, datë 31.3.2021 Për kushtet e posaçme të licencimit, dokumentet shoqëruese, procedurat për shqyrtimin ose revokimin e licencës, tarifat e aplikimit dhe të kuotizacionit vjetor për ushtrimin e veprimtarisë tregtare të pasurive kulturore. (Tregtia e pasurive kulturore).
 2. VKM nr. 220, datë 7.4.2021 Për kushtet e posaçme të lëshimit të lejes, dokumenatve shoqërues, si dhe procedurat për shqyrtimin ose revokimin e lejes për kryerjen e hulumtimeve arkeologjike.
 3. VKM Nr.329 datë 06.2021 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.792, datë 07.10.2020, të Këshillit të Ministrave “Për caktimin e kushteve dhe të kritereve të posaçme të licencimit, dokumenteve shoqëruese, nënkategoritë e licencave, procedurave për dhënien, pezullimin ose revokimin, si dhe kuotizacionin vjetor të licencave për ndërhyrjet në pasuritë kulturore materiale.
 4. VKM nr. 1125, datë 30.12.2020 Për projektimin, zbatimin e punimeve të ndërhyrjeve ruajtëse dhe mbrojtëse, mbikëqyrjen dhe kolaudimin e tyre.
 5. VKM 1099, datë 24.12.2020 Për miratimin e mënyrave te trajtimit, normave teknike, kritereve dhe modeleve te ndërhyrjeve në fushën e ruajtjes së pasurive kulturore.
 6. Ligji nr. 60-2016 Per sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesv
 7. Udhezim-Nr.1_23.09.2016
 8. Urdher-nr.1222-datë-11.07.2017
 9. VKMNR8~1

{:}