Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Format_Preventivi

1. Ministria e Kulturës, me fondin limit të vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit prej 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë me TVSH në kuadër të projektit “Festivali i Dritave”, si dhe në mbështetje të Vendimit nr. 709, datë 24.10.2012 “Për procedurat e financimit të projekteve dhe veprimtarive artistike e kulturore” zhvillon procedurën e përzgjedhjes së ofertave nga operatorët e specializuar për realizimin e projektit “Festivali i Dritave”, që do të zhvillohet në datat 28-29 Nëntor në kuadër të festimeve të 70-vjetorit të Çlirimit të vendit.

2. Përzgjedhja e operatorëve të specializuar, do të behët sipas kushteve të mëposhtme:

 

•  Çmimi i ofruar nga operatorët e specializuar në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara bashkëlidhur.

 

OBJEKTI:

“Festivali i Dritave”, 28.000.000  (njëzet e tetë milion) lekë me TVSH.

3. Ofertat ekonomike te jenë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara bashkëlidhur.
4. Dokumentacioni i specifikimeve teknike dhe ligjor i kësaj procedure, e gjeni në faqen zyrtare të Ministrisë së Kulturës www.kultura.gov.al.
5. Afati i fundit i paraqitjes dhe hapjes së ofertave është 06/11/2014 ora 13:00, në Zyrën e Protokollit pranë Ministrisë Kulturës.
6. Ofertues apo Përfaqësues të autorizuar të tyre janë të ftuar të ndjekin hapjen e ofertave.{:}