Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Funksionet e Ministrise se Kultures, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore, strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim dhe me programin e Këshillit të Ministrave e ushtron veprimtarinë e saj në fusha të përgjegjësisë shtetërore të miratuar me VKM nr. 507, datë 13.09.2017 “Mbi përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Kultures”. Gjithashtu funksionet e MK percaktohen ne Rregulloren e Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit, te miratuar me Urdher Nr.92, date 19.2.2020 (bashkelidhur) sipas legjislacionit ne fuqi.

VKM per fushen e pergjegjesise se Ministrise se Kultures

 

Urdhër për Rregulloren e Brendshme{:}