Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Urdher Nr. 93, date 19.02.2020, “ Per miratimin e Kodit te Etikes se Ministries se Kultures”.{:}