Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

NJOFTIM

KONKURIM PËR VEND PUNE

 

Referuar nenit 199, të Ligjit 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, Ministria e Kulturës shpall konkursin publik për pozicionin:

 • Drejtor i Muzeut Historik Kombëtar, kategoria e pagës II-b.

*Afati për dorëzimin e dokumenteve pranë Zyrës së Protokollit,  në Ministrinë e Kulturës deri ne datë 26. 01.2023.

 

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 

Objektivat e institucionit

 1. Përçimi i historisë së vendit, i cili ka një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e identitetit kombëtar, zhvillimin e rolit edukativ dhe në përcjelljen e këtij imazhi te vizitorët; studimi, kërkimi, konceptimi, projektimi, mbikëqyrja, konservimi, restaurimi, promovimi, publikimi, konsulenca dhe bashkëpunimi me subjekte publike e private, shqiptare apo të huaja, në fushën e tematikës.
 2. Nxitja e dialogut midis qytetarëve për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen shqiptare. Për këtë qëllim, ai përfton, ruan e studion provat materiale dhe jomateriale të trashëgimisë historike e kulturore të Shqipërisë, të cilat i komunikon dhe i paraqet në një mjedis që nxit edukimin dhe argëtimin.
 3. Ekspozimi i fondit të MHK-së, zhvillimi i aktiviteteve ekspozuese dhe hapja e ekspozitave të përkohshme.
 4. MHK-ja mund të krijojë shoqatën e miqve të muzeut, e cila ka për qëllim dhënien e një kontributi moral e financiar në zhvillimin e veprimtarive dhe të projekteve të edukimit nëpërmjet artit të ndërmarra nga institucioni, si dhe çdo lloj projekti tjetër. Marrëdhënia e anëtarëve me institucionin parashikohet në aktet e themelimit dhe vendimet e shoqatës.

 

 

Objektiva në Administrim

 1. Të sigurojë ligjshmëri dhe transparencë të kontratave individuale dhe procedurave të punësimit;
 2. Të ndërtojë një plan buxhetor financiar të qartë vjetor;
 3. Të bëjë të mundur rritjen e të ardhurave përmes burimeve të treta;
 4. Të ngrejë një sistem treguesish vlerësimi të punës së institucionit për të lehtësuar dialogun me Ministrinë e Kulturës;
 5. Është përgjegjës për përcaktimin e objektivave dhe detyrave të veçanta të stafit;
 6. Mbikëqyr veprimtarinë e tyre dhe garanton koordinim dhe bashkëpunim me njësitë e tjera organizative;
 7. Siguron zbatimin e vendimeve lidhur me politikat duke ndjekur rregullisht procesin dhe duke marrë masa për zgjidhjen e problemeve;
 8. Siguron përdorimin efiçent të burimeve materiale, njerëzore dhe financiare të nevojshme për realizimin dhe arritjen e objektivave;
 9. Zgjidh probleme të ndryshme dhe komplekse, që ndikojnë në realizimin e objektivave institucionalë;
 10. Vendimmarrja është strategjike, konstante, komplekse në përputhje me kuadrin ligjor;
 11. Siguron organizimin e tillë të punës që mundëson vazhdimësinë e shërbimit;
 12. Koordinon dhe harton plane zhvillimi në përputhje me strategjinë afatshkurtër dhe afatgjatë të institucionit;
 13. Organizon së bashku me specialistët e muzeut veprimari me karakter kulturor dhe edukativ për publikun e gjerë;
 14. Nxit bashkëpunimin me institucione shkencore vendase dhe të huaja;
 15. Përcakton numrin, vendin, llojin dhe veprimtaritë turistike, kulturore dhe argëtuese në territorin e Muzeut në bazë të një plani të caktuar duke koordinuar me Ministrinë e Kulturës, agjensi turistike, shoqata dhe organizma të tjera të interesuara si dhe me pushtetin lokal.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e konkurimit publik:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 4. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse;
 5. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;
 6. Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore;
 7. Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës;

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme sa vijon:

 1. Të ketë arsim universitar të nivelit Master Shkencor në shkenca shoqërore;
 2. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në drejtim dhe eksperiencë në fushën e trashëgimisë kulturore, të vërtetuar me dokument;
 3. Të njohë problemet aktuale dhe sfidat e muzeologjisë me qëllim reformimin e tij përkrah modeleve më të mira bashkëkohore;
 4. Të ketë përvojë në ndërtimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve me donatorë dhe grupe të tjera interesi.
 5. Të ketë aftësi të dallueshme komunikimi në ruajtje dhe zhvillim të kontakteve brenda dhe jashtë institucionit, si dhe me partnerët vendorë e ndërkombëtarë;
 6. Të ketë përvojë në programe të Edukimit Përmes Kulturës, ose programe të ngjashme brenda ose jashtë vendit;
 7. Të njoh legjislacionin kombëtar, europian dhe atë ndërkombëtar në fushën e muzeologjisë dhe të trashëgimisë kulturore.
 8. Të ketë njohuri të gjuhës angleze. Zotërimi i një gjuhe të dytë të BE-së përbën avantazh.

 

 

 

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Jetëshkrimi CV;
 2. Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara;
 3. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 5. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 6. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 7. Dokument që vërteton njohuritë e gjuhës angleze.
 8. Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit.
 9. Kandidati duhet të propozojë një platformë për administrimin e Muzeut Historik Kombëtar dhe perceptimin e sfidave aktuale në fushën e muzeologjisë, si dhe metodologjinë për të përafruar modelet bashkëkohore ndërkombëtare.

 

Paraqitja e dokumenteve:

Kandidati duhet të paraqesë dokumentet brenda  datës 26. 01.2023.

*Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e konkurimit, do të informohen nëpërmjet postës elektronike, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure, konkretisht:

 1. Për rezultatin e verifikimit paraprak të përmbushjes të kritereve (sipas dukementeve të dosjes së aplikimit);
 2. Datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet intervista e strukturuar me gojë dhe prezantimi i platformës.

 {:}