Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Autoriteti Kontraktor “Ministria e Kulturës” zhvillon procedurën e konkurrimit publik: “Ndërhyrje Emergjente në objektin Monument Kulture “Ura e Matit”, dhe fton të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar të marrin pjesë në këtë procedurë. Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është data 19/10/2023 ora 11:00.

 

Formulari i Njoftimit Konkurrimit Publik Ura e Matit

GRAFIKU I PUNIMEVE

Projekti teknik Ura Matit

URA E MATIT PREVENTIV

vendim 56 date 13.2.2023

Hartimi i projektit teknik Ura Matit

DST URA MATIT FINAL

Pasaporta19644910_3_2023{:}