Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Ministria e Kulturës, në bazë tëVKM Nr. 425, datë 27.5.2020 “Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit Nr. 269 date 11.08.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të konkurrimit publik për përzgjedhjen e subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”, i ndryshuar, do të zhvillojë Procedurën e Konkurrimit Publik me objekt “Parku i Artit, rivitalizimi dhe rikualifikimi i territorit të Ish Kinostudios “Shqipëria e Re”, Tiranë, Faza II”.

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi është 25/07/2022.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave: 10/08/2022 ora: 12:00

Afati kohor për hapjen e ofertave:  10/08/2022 ora: 12:30

 

*SHTOJCË PËR MODIFIKIMIN E DOKUMENTAVE STANDARDE TË PROCEDURËS SË KONKURRIMIT PUBLIK 09.08.2022

 

Dokumentacioni:

preventivi i punimeve

DST Parku

Projekti Teknik:

SignEd_KUBKUZ02775028457982022051614313729720220519085904271

SignEd_SignEd01RILEVIM3DGJENDJAEKZISTUESE02775028457982022051615442052520220519085906767

Signed_SignedArkpt1

Signed_SignedArkpt2

Signed_SignedArkpt3

Signed_SignedArkpt4

SignEd_SignEdpt2039specifikimet teknike

SignEd_SignEdpt303925028specifikimet teknike

SignEd_SignEdptspecifikimet teknike

Signed_SignedSignedSignedSignEdRaport1208arkitektonik

Signed_SignedSignedSignedSignEdRaport220843391002022041311092030420220519085930475

Signed_SignedSignedSignedSignEdSignEdArkpt302775028457982022051615451480220220519085912193

Signed_SignedSignedSignedSignEdSignEdArkpt302775028457982022051615451480220220519085917049

Signed_SignedSignedSignedSignEdSignEdCatiaArtPark02775028457982022051615455009520220519085919194

Signed_SignedSignedSignedSignEdSignEdRElaCionitEknikCatija02775028457982022051615461938520220519085921525

Signed_SignedSignedSignedSignEdSignEdSPECIFIKIMETEKNIKE02775028457982022051615470566620220519085924351

Elektrike

Signed_01ArtPArk (1)

Signed_02KuadrielektrikQ00 (1)

Signed_03RelacionArtPart2 (1)

SignEd_07SpECifikimETEknikEArt102775028457982022051614302738620220519085900859

SignEd_KuadriElEktrikQ001102775028457982022051614303562820220519085901499

Hangart

SignEd_KinostudiojasqarimErrEthprojEktit02775028457982022051614252980820220519085848264

SignEd_KinostudiomErgEd02775028457982022051614251661920220519085847747

Signed_Projektielektrik

SignEd_PROJEKTIHIDRO02775028457982022051614261842020220519085851662

Signed_ProjektiKonstruktiv (3)

SignEd_PROJEKTIMNZ602775028457982022051614212717820220519085837417

SignEd_RELACIONIHIDROTEKNIK102775028457982022051614260600920220519085851081

SignEd_RElaCioniKonstruktiv02775028457982022051614225509820220519085841619

SignEd_RELACIONIMNZNDRYSHUAR02775028457982022051614211685120220519085836777

 

Projekt qendra

SignEd_APProjEktFP02775028457982022051614283037720220519085855538

SignEd_APProjEktINFRA02775028457982022051614284605220220519085856447

Signed_EprojectCenter

SignEd_PERFORCIMSOLETE02775028457982022051614305533420220519085902432

Signed_SignedSignedSignedSignEdSignEdCatiaArtPark02775028457982022051615455009520220519085919194

Signed_SignedSignedSignedSignEdSignEdRElaCionitEknikCatija02775028457982022051615461938520220519085921525

Signed_SignedSignedSignedSignEdSignEdSPECIFIKIMETEKNIKE02775028457982022051615470566620220519085924351

SignEd_SignEdSPECIFIKIMETEKNIKE02775028457982022051615470566620220519085924351{:}