Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit
  1. Ligji nr.27 datë. 17.5.2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”.
  2. Ligj nr. 10352,datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, i ndryshuar;
  3. Ligj nr. 9353, datë 03. 03. 2005 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8096, datë 29. 04. 1996 “Për kinematografinë”, i ndryshuar;
  4. Ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to

{:}