Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Kulturës, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionet:

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit në Drejtorinë e Integrimit dhe Përafrimit të Legjislacionit në Ministrinë e Kulturës,  kategoria e pagës III-b.

 

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Shërbimeve Juridike dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë Juridike dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Kulturës,  kategoria e pagës III-b.

 

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Shërbimeve Juridike dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë Juridike dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Kulturës,  kategoria e pagës IV-a

 

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

  1. Jetmir Ruçi

 

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Krijimtarisë Artistike  në Drejtorinë e Krijimtarisë dhe Edukimit përmes Kulturës  në Ministrinë e Kulturës,  kategoria e pagës IV-a.

 

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

  1. Gertila Nikolli

 

Për intervistën e strukturuar me gojë për datën, orën dhe vendin e zhvillimit ndiqni faqen e Departamentit të Administratës Publike ( www.dap.gov.al/vende-vakante/shpallje){:}