Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

-MinistriaeKultures

Specialist i Auditimit të Brendshëm, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Kulturës, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  •  1 (një) Specialist në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm, në Ministrinë e Kulturës – kategoria III-b,

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

Vëmendje! ​
Duke filluar nga data 2 Maj 2015, do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë
kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë
ekzekutive në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet
konkurrimi.
{:}