Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Contract Notice – National Theatre of Opera

Contract Notice – National Theatre of Opera[1]

DST – TOB – Sherbim Konsulence

Njoftimi i Kontrates

Njoftimi i Kontrates[1]

Tender Documents -National Theatre of Opera – Consulting Services

TOB grafiku i punimeve

TOB project planner

Procedura e prokurimit Shërbim Konsulence me objekt “Projekt Zbatimi i

rikonstruksionit të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit dhe Ansambli

Popullor” .

Afati i fundit për dorëzimin dhe hapjen e ofertave për fazën e parë është

Data 22.06.2015, ora 16.00.

Autoriteti Kontraktor – Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

 

Numri i references së procedures së prokurimit është:

 

*REF-01270-06-08-2015*{:}