Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Antitrafiku

Nis në Romë seminar trajnimi me specialistë nga Administrata Shtetërore Shqiptare mbi çështje të trafikut të pasurive kulturore kombëtare. Lufta kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore Import/Eksport/Trasferime, çështje të lidhura me kthimin e objekteve kulturore, masat parandaluese dhe zbutja e  rrezikut , duke pasur mundësinë për të diskutuar në lidhje me prioritetet , nevojat dhe zbatimin  e mundshëm të praktikave të mira në vendet tona. Ndërgjegjësim dhe rritje kapacitetesh profesionale në sektorë strategjik të Administratës Shtetërore të angazhuar në luftën kundër trafikimit të pasurive kulturore në Shqipëri.

Gjithashtu do të diskutohet mbi ligjet për mbrojtjen e pasurive kulturore, masat e sigurisë,bashkëpunimet ndërkufitare për shkëmbimin e informacionit). Implementimi i Konventës së Unesco-s e vitit 1970 e ratifikuar nga sheteti shqiptar në vitin 2002 dhe Konventën e UNIDROIT ende e pa ratifikuar nga sheteti shqiptar.

Vizita dhe shkëmbime eksperincash në Zyrën e eksportit në Romë si dhe në Institutin Qëndror të Katalogimit dhe Dokumentimit të Pasurive Kulturore.

23-27 nëntor 2015, Romë, Itali{:}