Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Njoftimi 1

Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansamblit Populllor në mbështetjë të Rregullores së Brendshme të Institucionit (TKOBAP) neni 9 germa d) “Procedura paraprake e komisionit për vlerësimin e kandidaturave të artistëve të rinj”, kërkon të bëjë shpalljen për vendet vakante si më poshtë:
Orkestrant kategoria e dytë (Violinist) – në  Drejtorinë e Operas dhe Filarmonisë: 1 vend
Çdo i interesuar duhet  të dorëzojë pranë zyrës së personelit  në datën 22/04/20015  ora 10:00 dokumentat origjinale ose fotokopje të noterizuara për regjistrim si më poshtë vijon;
Kriteret e përgjithshme (dokumentacioni)
1 Të ketë mbaruar Arsimin e Lartë në Universitetin e Arteve, dega violinë
2 Diplomë e përfundimit të shkollës dhe listë notash
3 Çertifikatë, pasaportë ose kartë identiteti
4 Curriculum Vitae (CV)  dhe kërkesë me shkrim për paraqitje interesi.

Gjithë dokumentacioni (nga pika 1 deri në 3) i fotokopjuar e i noterizuar nga origjinali
Kërkesa profesionale

1.Bach 2 kohë
2.Mozart (Koha e parë me Kadencë)
3.Vështirësi Orkestrale si më poshtë :
a) Mozart Sinfonia 39 koha e 4 finale
b) Mendelssohn Sinfonia4,koha e parë nga fillimi deri në masën 110 dhe koha e 4 nga fillimi deri në masën 126.
c) R.StraussDon Juan faqja e parë.
d) Brahms Sinfonia e 2 koha e dytë nga gërma E tek F.

Të gjithë  të interesuarit të paraqiten për audicion në datë   29.04.2015 ora  12:00  pranë Teatrit Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Populllor  ( Holli  )  kati  II.
 

Njoftimi 2

Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansamblit Populllor  në  mbështetjë të Rregullores së Brendshme të Institucionit (TKOBAP) neni 9 germa d) “Procedura paraprake e komisionit për vlerësimin e kandidaturave të artistëve të rinj” kërkon të bëjë shpalljen për vendët vakante si më poshtë:
Orkestrant kategoria e dytë (kontrabas)– në  Drejtorinë e Operas dhe Filarmonisë
1 vend

Çdo i interesuar duhet  të dorëzojë pranë zyrës së personelit  në datën 23/04/2015   ora 10:00
dokumentat origjinale ose fotokopje të noterizuara për regjistrim si më poshtë: Kriteret e përgjithshme (dokumentacioni)
1.Të ketë mbaruar Arsimin e Lartë në Universitetin e Arteve, dega kontrabas
2. Diplomë e përfundimit të shkollës dhe listë notash
3. Çertifikatë, pasaportë ose kartë identiteti
4. Curriculum Vitae (CV)  dhe kërkesë me shkrim për paraqitje interesi.

Gjithë dokumentacioni (nga pika 1 deri në 3) i fotokopjuar e i noterizuar nga origjinali
Kërkesa profesionale
1. Koncert in e major “Ditersdorf”koha e parë më kadencë.
2.Një kohë Bach (zgjedhje e lirë)
3.Vështirësi Orkestrale operistike:Traviata : akti 1.2.3…
4.La Forza del destino: Simfonia
5. Otello Akti 4;
6.Aida akti 4:
7.Rosini : La gazza ladra:simfonia
8.Mozart: Dasma e Figaros ..Uverturë
9.Vështirësi Orkestralë simfonike
a)Beethoven:Simfonia5.7.9.(recitative vetëm)
b)A.Bruckner:Simfonia4 (finale)
c)Mahler:Simfonia2

Të gjithë të interesuarit të paraqiten për audicion në datën 30.04.2015 ora 11:00  pranë Teatrit Kombëtar të Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor ( Holli )  kati  II.{:}