Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Funksionet dhe detyrat e Ministrise se Kultures

Funksionet e Ministrise se Kultures, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore, strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim dhe me programin e Këshillit të Ministrave e ushtron veprimtarinë e saj në ...

Struktura organizative/Organigrama

Ministria e Kulturës funksionon sipas strukturës, miratuar me urdhër të Kryeministrit Nr.164, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Kulturës”. Struktura organizative pasqyrohet në organigramë...